In English

 

QstatLab 6 e основана на значително научно познание, натрупано с годините от академични изследвания и пряко участие в редица сътрудничества с индустрията. Потребителският й интерфейс е дружелюбен и интуитивен като позволява лесен достъп до голям брой инструменти в следните области:

 • Управление и мониторинг на качеството
 • Оптимизация и проектиране
 • Многоцелева оптимизация
 • Оптимално робастно проектиране
 • Анализ на чувствителността
 • Обучение и квалификация
 • Изследване, разработки и развитие

повече ...
 

   
 
Какво е новото във версия 6?

Методи за решаване на задачи със смеси и линейно зависими променливи, триъгълни диаграми, моделиране на динамиката на процеса, Бокс-Кокс трансформации, анализ за съгласуваност и още ...

повече ...

 

Възможности

Оптимизация

Със и без ограничения, едноцелева и многоцелева, непрекъснати и дискретни променливи, оптимизация на задачи с линейно зависими променливи (смеси), построяване на оптимизационни последователности.

Построяване на модели

Кригинг, множествен регресионен анализ, невронни мрежи на Кохонен, полиномиални, сплайн, нелинейни уравнения и радиално базисни функции.

Дисперсионен анализ – ANOVA.

Оптимално робастно проектиране

Бързо и лесно построяване на стохастични модели за средно, стандартно отклонение и дисперсия по 4 различни метода.

Гъвкаво дефиниране на модели

Модели могат да се дефинират чрез вграден набор от инструменти, чрез функции от електронната таблица, чрез използване на скрипт (VBScript or JavaScript), чрез използване на външни изпълними кодове и дискретни променливи. 

Планиране на експеримента

Пълен и дробен факторен експеримент, композиционни и ротатабелни планове,  LPtau, случайни числа и Д-оптимални планове, планове за смеси с и без ограничения              

Подобряване на качествтото

Диаграми на разсейване, Парето диаграми, Хистограми, Контролни карти - по количествени и качествени признаци, Нормални и полу-нормални графики на ефектите, Времеви диаграми, Повтаряемост и възпроизводимост - изследване на точността на измервателни уреди, Базов статистически анализ, Разслояване

Допълнителни инструменти

Линии на постоянни стойности, и тримерни графики, триъгълни диаграми, активна електронна таблица, търсене, заместване, филтриране, форматиране на клипборда, калкулатор на разпределения, генератор на случйни числа с различни разпределения, електронен наръчник на потребителя и автоматично обновяване

 повече ...

 
   
   
  Курсове и консултация

Провеждаме курсове и обучение в следните области:

 • Статистически методи за управление на качествтото (SPC)
 • Планиране на експеримента (DOE)
 • Въведение в Шест сигма (Six Sigma)
 • Шест сигма за Зелени пояси - пътна карта DMAIC
 • Шест сигма за Зелени пояси - пътна карта DMADOV
 • Анализ на измервателни системи (MSA)
 • Пестеливо производство (Lean manufacturing)
 • Анализ на състоянията на откази и тяхните ефекти (FMEA)
 • Моделиране и оптимизация

 повече ...   
© 1992 - QstatLab